PERSONVERNERKLÆRING JENS EVENSEN AS M/DATTERSELSKAPER

Personvernerklæringen omhandler hvordan Jens Evensen Eiendom AS m/datterselskaper, heretter JEE, samler inn og behandler informasjon om personer.

Personvern er viktig for JEE og vi er opptatt av å behandle personopplysninger i tråd med eksisterende lovgivning, samt å verne om opplysningenes konfidensialitet på generelt grunnlag.

Den følgende personvernserklæringen har som formål å gi utfyllende informasjon om hvilket grunnlag vi har for å behandle visse personopplysninger om deg, hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan dette gjennomføres og hvilke rettigheter du innehar hvis du er registrert i våre systemer.


Kontaktinformasjon for behandlingsansvarlig i vår virksomhet

Daglig leder i JEE er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av JEE sin oppfyllelse personvernreglementet er delegert til personvernleder i bedriften.

Henvendelser rettes til post@jensevensen.no


Behandlingsgrunnlaget

JEE behandler personopplysninger med grunnlag i personvernforordningen art. 6.1b. Personopplysningene vi behandler er nødvendige for at vi skal oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre et tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.


Formålet med behandlingen av personopplysninger

Formålet med behandlingen av enkelte personopplysninger om deg er at vi skal kunne administrere ditt leieforhold med JEE.
For å kunne inngå og oppfylle avtaler om utleie av bolig, er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, kontaktinformasjon og fødselsnummer.
I forbindelse med utleie av næringseiendom er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon på leietaker.


Hvor henter vi personopplysningene fra?

Personopplysningene JEE bruker om deg innhentes fra deg ved inngåelse av leieforhold.


Hvilke personopplysninger behandler vi?

Jens Evensen Eiendom AS (heretter JEE) behandler personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post og betalingsinformasjon.


Til hvem kan dine personopplysninger utleveres til?

Registrerte personopplysninger utleveres kun til offentlige myndigheter og andre utenforstående der dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.


Oppbevaringstid for personopplysninger

Personopplysningene dine oppbevares så lenge leieforholdet eksisterer. Ved opphør av leieforholdet, vil personopplysningene bli slettet, med unntak for tilfeller der vi er lovpålagt å beholde enkelte personopplysninger.
Når tidligere kundeforhold har vært inaktive i 5 år vil personopplysningene slettes.


Dine rettigheter

Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger JEE foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene.
Som registrert hos JEE har du rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg, samt hvilke sikkerhetstiltak JEE har rundt bruken av opplysningene dine.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.
Du har i tillegg krav på retting eller sletting av personopplysninger som er ufullstendige, uriktige eller opplysninger du mener vi ikke har anledning til å behandle.
Henvendelser vedrørende dette rettes til post@jensevensen.no JEE vil besvare henvendelser om innsyn og andre rettigheter så raskt som mulig, i tråd med eksisterende lovgivning.

Dersom JEE behandler personopplysninger om deg som er ufullstendige, uriktige eller dersom du mener vi behandler opplysninger det ikke er anledning til å behandle, kan du også klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. Datatilsynets kontaktinformasjon finnes på www.datatilsynet.no